Author: kkatja

Motivación de participación. Dende o comenzo do instituto o profesorado do centro cre nunha educación integradora onde as competencias STEM ocupan un lugar primordial e vertebrador co obxectivo de dotar ao noso alumnado de habilidades fundamentais e igualadoras para os futuros e futuras cidadáns do...

O obxectivo do proxecto é facer divulgación de ciencia dende un centro de secundaria. O resultado vai ser un podcasta sobre ciencia, con diferentes tópico dentro do mesmo. Así haberá unha entrevista, a narración dun feito histórico, dunha experiencia química, dunha física. Tamén se fará...

Comezamos o proxecto con interese en coñecer experiencias novidosas e construtivas no ámbito STEM que nos permitiran ampliar perspectivas en relación coas nosas materias e alumnado. Integrar coñecementos metodolóxicos xa adquiridos con outras novas formas de traballar en toda Europa....

Imos a monitorizar a nosa producción de lixo, esto servirá a todo o centro para concienciar sobre os malos hábitos e sobre a nosa xestión dos residuos. Servirá para mellorar a xestión do centro e terá para os alumnos involucrados o claro beneficio de pilotar...

O noso gran reto como educadores é comezar a traballar para construír mellores oportunidades para o futuro dos nosos alumnos, desenvolvendo habilidades e competencias relacionadas coa innovación, independentemente da profesión á que se vaian a dedicar....

A participación neste programa ten como obxectivos principais o desenvolvemento de proxectos cooperativos, interdisciplinarios e activos e a consolidación de competencias transversais do ámbito STEM entre o alumnado de 1º de ESO. Particularmente, farase fincapé no liderado das rapazas do grupo e na utilización de...

Entendemos este proxecto como un reto de aprendizaxe baseado en ferramentas tecnolóxicas e unha oportunidade de investigación educativa tanto no noso alumnado como no profesorado....

O nos interese está baseada en que os alumnos son capaces de construír ou solucionar problemas, empregando a tecnoloxía axeitada e permitíndolles acceder a un coñecemento moito máis significativo e profundo....

Eleverna ska utveckla ett hållbart tänk som de kan använda både i skolan och i vardagen. Utveckla kunskaper inom praktiskt arbete i skolans no och teknik ämnen. Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta. Utveckla förmågan att gå från tanke till färdig produkt....

Målet är att primärt att väcka intresse hos eleverna för naturvetenskapliga frågeställningar och genom att fånga deras uppmärksamhet utveckla de åtta kärnkompetenser som ATS-STEM innebär. Alla åtta är elementara kompetenser som är inte bara av värde eller relevans för naturvetenskap men även för att eleverna...