Author: kkatja

V našem timu želimo s sodelovanjem v projektu posodobiti pouk, še povečati interes učencev za učno delo in zvišati ravni zahtevnosti pri pouku, obenem pa tudi povečati interes učiteljev za medpredmetne povezave....

Vzpodbuditi pri učencih uporabo IKT tehnologije za pridobivanje novih znanj in ne zgolj komunikacijo na različnih socialnih omrežjih. Z vpeljevanjem formativnega spremljanja učence opolnomočiti, da bodo  znanje pridobivali samoiniciativno, samostojno in aktivirano z notranjo motivacijo. Razvijati kritično mišljenje, raziskovalni pristop in sodelovanje. Učence pripraviti na...

Želimo pridobiti nova znanja s področja prečnih veščin in jih vpeljati v svoje poučevanje. Učencem pa želimo približati učenje s preiskovanjem in jih postaviti v vlogo aktivnega ustvarjalca učnega procesa....

V okviru projekta pozitivno vplivati na sposobnost reševanja problemov, sodelovanja in komunikacije, učenje in čustvovanje ter na inovativnost in ustvarjalnost....

Na šoli želimo razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja pri predmetih na področju STEM. Učence bomo najprej navajali k vrednotenju lastnega znanja s pomočjo formativnega spremljanja....

Učitelje in učence želimo opolnomočiti za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje napredka učencev na področju razvijanja veščin učenja z raziskovanjem, kritičnega mišljenja in reševanja problemov....

V skladu s filozofijo formativnega spremljanja bomo načrtovali, izvajali, spremljali in vrednotili prečne veščine in znanje učencev pri pouku naravoslovnih predmetov in matematike s pomočjo IKT(e-listovnik); spoznali oz. nadgradili teoretična izhodišča formativnega spremljanja, učenja z raziskovanjem in drugih prečnih veščin ter spoznali primere uporabe IKT...

V skladu s filozofijo formativnega spremljanja bomo skupno načrtovali, izvajali, spremljali in vrednotili prečne veščine in znanje učencev pri pouku naravoslovja, fizike, biologije, kemije, tehnike in tehnologije ter matematike s pomočjo IKT. Ob izbranih prečnih veščinah bomo razširjali in poglabljali znanje o sodobnih pristopih poučevanja,...

Učiti otroke za življenje, za njihovo prihodnost ter jih usposobiti za poklice prihodnosti, ki trenutno še ne obstajajo, a se nam z zelo hitrim razvojem sodobne tehnologije neizbežno bližajo. V učencih želimo vzbuditi zanimanje in večjo motivacijo za delo pri naravoslovju, tehnologiji in matematiki....